Ekonomika

Daňové poradenstvo
– Daňové poradenstvo podľa jednotlivých druhov daní pre právnické a fyzické osoby.
– Odborné stanoviská na posúdenie daňových aspektov významných hospodárskych operácií.
– Konzultácie o súvisiacich predpisoch v kombinácii s daňovými povinnosťami klienta.
– Daňová optimalizácia – navrhovanie optimalizačných postupov na zníženie celkového daňového zaťaženia spoločnosti.
– Vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov pre právnické a fyzické osoby, dani z pridanej hodnoty, daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľnosti, atď.
– Zastupovanie pred správcom dane pri daňovom konaní (registrácie, podanie žiadostí, pomoc pri obhajobe pri daňovej kontrole a pod.)

Ekonomické poradenstvo
– Komplexné služby pri vzniku, zmenách a transformácii obchodných spoločností.
– Služby spojené s likvidáciou spoločnosti.
– Vypracovanie vnútropodnikových smerníc pre oblasť finančného účtovníctva a mzdového účtovníctva.
– Zabezpečenie a tvorba finančných projektov.
– Vypracovanie finančných a ekonomických analýz klientov.
– Tvorba podnikovej stratégie – pomoc pri výbere vhodných účtovných postupov.
– Zastupovanie klienta v styku s inštitúciami verejnej správy (poisťovne, štatistika, obchodný register, atď.).

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
– Komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva podľa platných zákonov Slovenskej republiky
– Vedenie evidencie DPH a spracovanie priznania DPH
– Spracovanie účtovnej závierky a výročnej správy.
– Účtovné poradenstvo.
– Vedenie personálnej agendy a mzdového účtovníctva.